O PTF

Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne ” Fcztery” podobnie jak inne stowarzyszenia twórcze działalność swą opiera na zapisach statutowych, do których między innymi należą :
– Prezentacje, promocje i reprezentacje twórczości fotograficznej w kraju i za granicą (organizowanie wystaw członków Towarzystwa, wymiana wystaw i doświadczeń z innymi stowarzyszeniami).

– tworzenie warunków i klimatu środowiska dla twórczości fotograficznej
– dokształcanie w zakresie techniki, technologii, estetyki, historii oraz funkcji fotografii w społeczeństwie (spotkania dyskusyjne, oceny artystyczne prac, organizacja plenerów, prelekcji, wykładów, prowadzenie poradnictwa),
– upowszechnianie fotografii jej walorów artystycznych, poznawczych i kulturotwórczych (spotkania autorskie, pokazy, współpraca z mecenatem, organizacjami i instytucjami, wydawnictwami i mediami),
– prowadzenie działalności organizacyjnej Towarzystwa, organizacja zebrań i posiedzeń, prace przygotowawcze wystaw fotograficznych i innych działań.

Siedziba Towarzystwa mieści się w Piotrkowie Trybunalskim przy Pl. Czarnieckiego 8.

Reprezentanci zarządu:

Przemysław Kurowski
Tomasz Lenarczyk
Sławomir Mielczarek
Jacek Szewczyk
Marcin Wężyk

Kontakt:

Adres: Plac Czarnieckiego 8
97-300 Piotrków Trybunalski

e-mail: ptf@fcztery.pl

KRS 0000244719; NIP 771-27-13-361; Konto: BZ WBK 931500 1605 1216 0003 3626 0000