STATUT

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1.

Nazwa stowarzyszenia brzmi: Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne Fcztery, zwane dalej Towarzystwem. Stowarzyszenie używa również skrótu PTF Fcztery.
§ 2.

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności miasto Piotrków Trybunalski i Ziemia Piotrkowska. Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 2001 r. Nr. 79 poz. 855 Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 29.05.2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

3. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych dla Członków Towarzystwa.

§ 3.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Piotrków Trybunalski.

§ 4.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 5.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach i profilu działania.

§ 6.

Towarzystwo może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem:

Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne Fcztery oraz skrótu PTF Fcztery.

§ 7.

Towarzystwo posiada jak i posługuje się własnym logo.

Rozdział II

Cele i formy działalności.

§ 8.

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków.
Do prowadzenia swoich spraw statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 9.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie wiedzy i umiejętności sztuki fotografii, zaspokajanie potrzeb samorozwoju jego członków oraz popularyzacji fotografii.

§ 10.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. Prezentacje, promocje i reprezentacje twórczości fotograficznej w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem twórczości artystów piotrkowskich oraz promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

2. Tworzenie warunków i klimatu środowiska dla twórczości fotograficznej oraz współpraca z piotrkowskimi artystami.

3. Działalność kulturalną, upowszechnianie fotografii, jej walorów artystycznych, poznawczych i kulturotwórczych.
4. Dokształcanie osób zainteresowanych fotografią jak i samych członków PTF Fcztery, poprzez prowadzenie szkoleń w zakresie techniki, technologii, estetyki, historii oraz funkcji fotografii.

5. Prowadzenie działalności organizacyjnej Towarzystwa.

6. Gromadzenie środków na urzeczywistnienie celów Towarzystwa.

§11.

Podstawowymi formami realizacji działalności Towarzystwa są :

1. Prowadzenie w miarę możliwości lokalowych, własnej galerii fotograficznej oraz organizowanie reprezentatywnych wystaw fotograficznych członków Towarzystwa w kraju i za granicą. Wymiana wystaw i doświadczeń fotograficznych z analogicznymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

2. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, dokonywanie oceny artystycznej prac fotograficznych, plenerów jak też organizowanie wysyłek prac fotograficznych członków na konkursy i wystawy.

3. Przygotowywanie prelekcji, odczytów, spotkań autorskich, pokazów multimedialnych, projekcji, wykładów, szkoleń oraz prowadzenie poradnictwa.

4. Współpraca z mecenatem kultury, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sztuki fotografii oraz wydawnictwami i ośrodkami masowego przekazu, organizowanie konkursów w skali regionalnej i ogólnopolskiej.

5. Organizacja walnych zebrań członków, posiedzeń Zarządu, komisji statutowych.

6. W miarę możliwości – wydawanie katalogów z wystaw i innych opracowań z zakresu działalności statutowej Towarzystwa.
7. Udzielanie satysfakcji twórcom i działaczom w dziedzinie fotografii w postaci odznaczeń PTF Fcztery zgodnie z regulaminem wewnętrznym Towarzystwa.

8. Prowadzenie strony internetowej informującej o bieżącej działalności Towarzystwa oraz prezentującej prace i dokonania jego członków.

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki.

§ 12.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski lub cudzoziemiec (osoba fizyczna) mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych – uznający cele i zadania Towarzystwa. Nie może być członkiem zwyczajnym osoba prawna.
2. Kandydat na członka PTF Fcztery musi być rekomendowany przez jednego z członków zwyczajnych lub honorowych Towarzystwa. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Oprócz powyższej rekomendacji kandydat przedstawia co najmniej 10 prac (w formie cyfrowej, lub w postaci wydruku), które podlegają ocenie członków Towarzystwa na zebraniu. Prace oceniane są przez co najmniej ½ liczby członków obecnych na zebraniu poprzez głosowanie jawne na podstawie indywidualnych odczuć artystycznych. Przyjęcie Członka następuje większością głosów i w oparciu o uchwałę zarządu § 30.9.

4. Po przyznaniu członkostwa większością głosów, nowo przyjęty członek wpłaca wpisowe w wysokości 30 zł oraz uiszcza składkę członkowską za okres 12 miesięcy.

5. Przynależność do Towarzystwa osoby małoletniej jest możliwa na zasadach określonych w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach (rozdz. 1 przepisy ogólne).

§ 14.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania Towarzystwa oraz udzielająca mu stałego materialnego poparcia.

2. Członek wspierający nie posiada czynnych i biernych praw członka zwyczajnego.

3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie podpisanej Deklaracji, tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z większością członków Towarzystwa.

§ 15.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wykazała się wybitnymi zasługami w dziedzinie fotografii, działalności artystycznej, publicystycznej lub organizacyjnej dla PTF Fcztery.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 16.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wyborcze – czynne i bierne we władzach Towarzystwa,
b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
c) korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń i imprez Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd,
d) posiadać legitymację członkowską.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa,

c) popierania działalności Towarzystwa i regularnego opłacania składek członkowskich.

3. Członkowie wspierający mają prawo:

a) brać udział osobiście z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków oraz w posiedzeniach Zarządu.
4. Członkowie wspierający mają obowiązek :

a) realizować zadeklarowane zobowiązania wobec Towarzystwa.

5. Członkowie honorowi mają prawa członka zwyczajnego i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17.

1. Utrata członkostwa następuje na skutek uchwały Zarządu z powodu:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b) braku czynnego udziału w działalności Towarzystwa przez okres 12 miesięcy (braku uczestniczenia w zebraniach lub braku wystaw autorskich lub braku uczestnictwa w wystawach zbiorowych oraz bierność w rozwoju Towarzystwa),

c) zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres 6 miesięcy (po pisemnym upomnieniu przez Zarząd),

d) prawomocnego wyroku karnego, orzekającego utratę praw publicznych,

e) łamania postanowień Statutu oraz nieprzestrzegania uchwał Zarządu,

f) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym, lub zaniechania zadeklarowanych zobowiązań wobec Towarzystwa,

g) stwierdzenia działania na szkodę Towarzystwa,

h) wykorzystanie wizerunku Towarzystwa w celu osiągnięcia osobistych korzyści majątkowych lub reklamowych,

i) śmierci członka.

2. O utracie członkostwa decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

3. W przypadku utraty członkostwa jak wyszczególniono w pkt.1 lit. a) – c) osobie występującej, lub usuniętej z Towarzystwa przysługuje prawo zwrotu nadpłaty składek członkowskich z wyjątkiem opłat określonych w §13 pkt 4.

§ 18.

Od uchwały Zarządu o utracie członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa.

§ 19.

1. Władzami Towarzystwa są :

Walne Zebranie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna

2. Kandydatury do poszczególnych organów władzy Towarzystwa może zgłosić każdy członek zwyczajny i honorowy obecny na Walnym Zebraniu Członków.

3. Kandydaci muszą być członkami zwyczajnymi lub honorowymi Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery oraz wyrazić ustną zgodę na pełnienie funkcji w w/w organach.

§ 20.

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Towarzystwa, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków odbywają się nie rzadziej niż co 2 lata.

4. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwoływane są ze szczególnie ważnych przyczyn na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej ⅓ liczby członków, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania żądania i obraduje nad sprawami dla których zostało powołane.

§ 21.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd. Pisemne powiadomienia z podaniem terminu i porządku obrad winno być doręczone członkom na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 22.

Walne Zebranie Członków wybiera przewodniczącego i sekretarza spośród członków nie wchodzących w skład Zarządu Towarzystwa.
§ 23.

Do właściwości Walnego Zebrania Członków należy :

1. Ustalenie wytycznych dla działalności Towarzystwa.

2. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa.

3. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego.

4. Wybieranie i zatwierdzenie władz Towarzystwa PTF Fcztery (uchwała)

5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

7. Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do załatwiania spraw zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania Członków.

8. Nadawanie godności Członka Honorowego Towarzystwa.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Towarzystwa.

§ 24.

1. Dla podejmowania uchwał w Walnym Zebraniu Członków musi uczestniczyć co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw związanych ze zmianą statutu ( § 35 ) i rozwiązania Towarzystwa ( § 36 ).

2. Osoby, które uzyskały odpowiednio największe ilości głosów, tworzą poszczególne organy Towarzystwa.

3. Ostateczną formą stwierdzającą prawomocność wybranych władz Towarzystwa i wewnętrznego podziału pełnionych funkcji w Komisji Rewizyjnej jest zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków przedstawionych w formie uchwały propozycji poszczególnych organów.
§ 25.

Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez co najmniej 3 osoby reprezentujące Zarząd działające łącznie.

§ 26.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Funkcje pełnione we władzach Towarzystwa są pełnione społecznie.
Do Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybierani członkowie, których okres przynależności do stowarzyszenia wynosi mniej niż 2 lata.
§ 27.

1. Zarząd Towarzystwa tworzy pięć osób, które zostały wybrane przez Walne Zebranie Członków, osoby te działają wspólnie, na równych prawach i bez wyszczególnienia ich funkcji pełnionych w Zarządzie (hierarchii) .

2. Zobowiązuje się Zarząd Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery do takiego kierowania Towarzystwem, aby statutowo nakreślone cele i formy realizacji działalności były podczas trwania kadencji w pełni zrealizowane.

§ 28.

1. W przypadku ustąpienia reprezentanta lub dwóch reprezentantów Zarządu, Zarząd uzupełnia swój skład zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatów więcej niż połowy reprezentantów Zarządu, winno być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu wyboru nowego Zarządu.

2. Odwoływanie (zmiana) podczas trwania kadencji dowolnego organu lub całości władz Towarzystwa, może nastąpić wyłącznie przez Nadzwyczajne Walne Członków przy zachowaniu procedury jak wyszczególniono w § 24 Statutu.

3. Nakłada się również obowiązek pisemnego zawiadomienia z 14-o dniowym wyprzedzeniem o terminie i porządku obrad.

4. Warunkiem koniecznym jest również jednoczesny wybór nowego organu władzy ( całości władz Towarzystwa ) lub tymczasowo ( na okres do 30-u dni ) pełniącego obowiązki.

§ 29.

1. Zebrania Zarządu winny odbywać się przynajmniej raz w kwartale.

2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości jego reprezentantów (tj. minimum 3 osoby) za wyjątkiem przypadku uchwały o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z powodu ustąpienia więcej niż połowy reprezentantów Zarządu.

3. Z posiedzeń Zarządu w przypadku podejmowania uchwał, sporządza się protokoły, które podpisują minimum 3 osoby z Zarządu działające łącznie.

4. Postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 30.

Do kompetencji Zarządu należy :

1. Reprezentacja Towarzystwa na zewnątrz.

2. Realizacja celów i zadań Towarzystwa.

3. Wykonywanie uchwał Walnych Zebrań Członków oraz zaleceń Komisji Rewizyjnej.

4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał poprzedniego Walnego Zebrania Członków.

5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

6. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych.

7. Opracowanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami przewidzianymi budżetem.

8. Prowadzenie ewidencji rachunkowej i inwentarzowej.

9. Podejmowanie uchwał w sprawach przyznania i utraty członkostwa w Towarzystwie.

10. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do osiągnięcia najlepszych wyników w realizacji celów wytyczonych przez statut i uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 31.

Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 członków. Na pierwszym zebraniu Komisja wybiera przewodniczącego spośród członków stałych.

§ 32.

Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy :

1. Badanie i kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa.

2. Kontrola całokształtu działalności Zarządu.

3. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa.

4. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

5. Składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Członków i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

6. Zgłaszanie w uzasadnionych przypadkach wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V.

Majątek, fundusze i sposób zaciągania zobowiązań.

§ 33.

Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne środki tworzące fundusz.
Majątek Towarzystwa może być pozyskany poprzez:

1. Składki członkowskie.

2. Zapisy, darowizny, spadki i ofiarność publiczną.

3. Wpływy z imprez i własnej statutowej działalności Towarzystwa.

4. Dochody z majątku Towarzystwa.

5. Dotacje otrzymywane według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 34.

1. Do ważności pism i dokumentów wiążących Towarzystwo pod względem finansowym oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy:

– co najmniej trzech z reprezentantów Zarządu działających łącznie i zgodnie.

W przypadku nieobecności pozostałych osób (czyli maksymalnie 2 reprezentantów Zarządu), winny być one niezwłocznie powiadomione o podjętych działaniach.

2. Do ważności pism i dokumentów innych niż wymienione w § 34.1. wymagany jest podpis – co najmniej trzech z reprezentantów Zarządu działających łącznie i zgodnie.

3. Przed podpisaniem zobowiązania finansowego oraz przed zaciągnięciem zobowiązania majątkowego, Zarząd jest zobowiązany przedstawić treść i zasady owego zobowiązania wszystkim Członkom Towarzystwa w celu informacyjnym.

Rozdział VI.

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 35.

Zmiana statutu Towarzystwa i Ordynacji Wyborczej wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej przez ⅔ głosów członków obecnych na zebraniu przy quorum wynoszącym minimum połowę członków uprawnionych do głosowania.

§ 36.

1. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków na warunkach określonych w § 35.
2. Przy podjęciu uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków wyznacza co najmniej 2-osobową komisję likwidacyjną, ustala sposób przeprowadzania likwidacji oraz decyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa.

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe.

§ 37.

1. Zatwierdza się treść niniejszego Statutu na czas nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany, poprawki i skreślenia w treści wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

3. Przewiduje się możliwość poszerzenia treści Statutu w przypadku wystąpienia spraw nim nieuregulowanych.