RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, iż:

  1. W związku z realizacją statutowych działań Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery możemy przetwarzać Państwa dane osobowe.
  2. Administratorem danych osobowych zebranych od Państwa jest Piotrkowskie Towarzystwo Fotograficzne Fcztery, z siedzibą Plac Czarnieckiego 8, 97-300 Piotrków Trybunalski, zwane dalej Towarzystwem.
  3. W spawie ochrony danych osobowych można się skontaktować z Towarzystwem pod powyższym adresem.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Towarzystwa na podstawie zgody, niezbędności do wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego.
  5. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym przez Towarzystwo osobom.
  6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych oraz  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy nadzorcze i kontrolne.
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
  8. Przysługuje Państwu żądanie dostępu do danych osobowych, ich poprawianie, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.
  9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
  10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.