REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH PTF Fcztery:

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH PTF Fcztery

1.Członkiem zwyczajnym PTF Fcztery może zostać – zgodnie ze statutem – każdy pełnoletni obywatel polski, mający prawa publiczne, który:

• zapozna się ze statutem Stowarzyszenia,
• uzna cele i zadania Stowarzyszenia,
• złoży podpisaną deklarację,
• podda się poniższej procedurze kwalifikacyjnej i spełni jej wymagania.

Procedura kwalifikacyjna :

• Kandydat zobowiązany jest do złożenia co najmniej 10 prac fotograficznych w formacie nie mniejszym  niż 24×30 cm wykonanych dowolną techniką.
• Złożone prace podlegają ocenie podczas posiedzenia Zarządu PTF Fcztery (bez obecności zainteresowanego) przez jego członków, którzy w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów podejmują decyzję o przyjęciu, bądź odrzuceniu kandydatury. O powziętej decyzji Zarząd PTF Fcztery informuje kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej. Od decyzji negatywnej nie przysługuje prawo odwołania.

2.Przyjęty kandydat zobowiązany jest do:

• dostarczenia dwóch swoich fotografii w formacie legitymacyjnym,
• dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 30 zł do kasy PTF Fcztery,
• odebrania legitymacji członkowskiej z jednoczesną wpłatą pierwszej rocznej składki członkowskiej,
• przestrzegania postanowień Statutu PTF Fcztery.

3.Nieodebranie legitymacji członkowskiej w ciągu 1 miesiąca od decyzji pozytywnej będzie traktowane jako rezygnacja kandydata z ubiegania się o status członka PTF Fcztery.

Za  Zarząd :

Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery
Prezes

Tomasz Zygier

Piotrków Tryb. dnia 8 maja 2014 roku.

Share: