Osobiste prawa autorskie

Osobiste prawa autorskie przysługuja wyłącznie twórcy i oznaczają m.in. prawo do autorstwa utworu i oznaczania go swym nazwiskiem, pseudonimem bądź anonimowej publikacji, określenia sposobu jego wykorzystania, decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Są to prawa niezbywalne (nie mogą być zatem przedmiotem obrotu handlowego ani zrzeczenia się), ich ochrona nigdy nie wygasa, a do korzystania z nich przez autora nie jest konieczne wykonywanie jakichkolwiek czynności.

 

Art. 81 ust. 1
Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

rt. 81 ust. 2.
Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
pkt. 1
osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

pkt. 2
osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
(Pod pojęciem imprezy publicznej rozumie się: imprezę masową lub inną zorganizowaną działalność adresowaną do publiczności (widzów), posiadającą swój program i cel. Imprezą jest np. koncert, spektakl teatralny, występy, zawody sportowe, pokazy, prezentacje, wystawy oraz każde inne przedsięwzięcie, które w istotnym zakresie ogranicza możliwość swobodnego i powszechnego korzystania z terenu, zgodnego z jego podstawowym przeznaczeniem.)

http://www.zpaf.pl/pl/content/prawa_aut/tabele.php

Tabele Wynagrodzeń – stawek minimalnych honorariów autorskich za wykorzystanie fotografii zostały zatwierdzone 26 lipca 2001 przez Komisję Prawa Autorskiego powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki w myśl Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 108 ust. 3). Zgodnie z art. 109 tej Ustawy postanowienia umowne mniej korzystne dla twórców niż wynikałoby to z Tabel, o których mowa w art.108 ust.3, są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych Tabel. Oznacza to, że strony nie mogą skutecznie określić w umowie wynagrodzenia niższego niż wynikające z Tabel. Mogą natomiast uzgodnić wynagrodzenie wyższe, gdyż Tabele określają wynagrodzenie minimalne.

Tabele dotyczą wszystkich utworów fotograficznych. Utwór fotograficzny został wyszczególniony w ust. 2 art. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tabele stawek minimalnych stosuje się do utworów fotograficznych będących przedmiotem prawa autorskiego, czyli zarówno do utworów zawodowych fotografów jak i amatorów, niezależnie od tego czy są członkami Związku Polskich Artystów Fotografików (lub innych związków twórczych) czy nie są.

Wszystkie kwoty w PLN!

1. Dzienniki, tygodniki
2. Czasopisma ilustrowane, dodatki (wykorzystanie nie reklamowe)
3. Czasopisma branżowe, pracownicze, dla członków organizacji, klubów, informacje o imprezach, programy (teatr, TV, itp.), broszury informacyjne (bez charakteru reklamowego)
4. Komunikacja społeczna (public relation), działania marketingowe (użycie do prezentacji DEMO)
5. Książki, albumy, katalogi wystaw
6. Encyklopedie, masowe poradniki ilustrowane, leksykony
7. Książki szkolne, periodyki naukowe
8. Zeszyty szkolne, bloki rysunkowe, notatniki
9. Wystawy, publiczne prezentacje
10. Prezentacje ze wszystkich nośników
11. Zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu w ramach utworu audiowizualnego (nośniki: CD, DVD kaseta VIDEO)
12. Płyty CD, DVD, audio-video, kasety (MC)
13. Puzzle, karty do gry, obrazki do zbierania, naklejki, znaczki pocztowe
14. Opakowania, etykiety, karty bankowe, telefoniczne, bilety komunikacyjne, boarding passitp.
15. Plakaty (wprowadzenie do obrotu), druki na tekstyliach i inne zadrukowane materiały, tapety fotograficzne
16. Pocztówki, karty z życzeniami, podkładki – pod mysz, stołowe
17. Kalendarze
18. Kasetony podświetlane, prezentacje targowe, aranżacja wnętrz, dekoracja wystaw, inne duże formaty
19. Plakaty, bilboardy, tablice podświetlane, POS-y
20. Reklama prasowa, wkładki z ogłoszeniami
21. Prospekty, katalogi, broszury, mailing, sprawozdania firmowe, katalogi towarów firm wysyłkowych itp. środki reklamowe
22. Prospekty i katalogi turystyczne, mapy
23. Zwielokrotnienie w filmie reklamowym

Objaśnienia:
1. Stawki honorariów autorskich zawarte w tabelach są stawkami wynagrodzenia z tytułu umów licencyjnych niewyłącznych.

Ograniczenia czasowe wskazane przy poszczególnych tabelach oznaczają podstawowy okres umownego korzystania z utworu w ramach wskazanego w tabeli wynagrodzenia. Korzystanie z utworu przez kolejny okres wymaga zawarcia kolejnej umowy i podlega odrębnemu wynagrodzeniu według odpowiedniej stawki określonej w tabeli, chyba, że w postanowieniach dodatkowych dotyczących danej tabeli został określony inny sposób obliczenia wynagrodzenia za dodatkowy okres.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, materiały zdjęciowe po wykorzystaniu podlegają zwrotowi autorowi.

2. W tabelach odnoszących się do formatu wydawnictw lub wielkości druków powołuje się na standardowe (ISO) formaty wywodzące się z formatów A i B.
Np. format B-1 to 70×100 cm. W większości wypadków zastosowano alternatywę A lub B oznaczając jako A/B, czyli format A lub B. Gdy więc w kolumnie występuje np. 5, oznacza to format A-5, natomiast gdy (w przypadku formatów większych, np. bilboardy) oznaczono kolumnę 8/1 oznacza to powierzchnię 8 razy B lub A.

Określenie layout oznacza projekt graficzny wydawnictwa, w którym następuje wykorzystanie utworu fotograficznego

Określenie POS (z angielskiego – point of sale – miejsce sprzedaży) oznacza środki reklamowe wykorzystywane w miejscu sprzedaży produktu, a więc plakaty, stojaki, ulotki, wieszaki itp. Określenie Public Relation oznacza działania z zakresu
tzw. Komunikacji Społecznej, czyli promocyjne, kształtujące wizerunek firmy oraz produktu lub usług wynikających z jej pola działalności.

Share: